Rok 1944 - Poświęcenie pierwszego kościółka w Słotwinie

(Odczytano w kościele dnia 10.08.2014 r.)

 

Trzecią rocznicą, jaką należy przypomnieć, jest 70-lecie poświęcenia pierwszego kościółka, który powstał podczas okupacji hitlerowskiej. Wybudowanie kościoła na okupowanym przez Niemców terenie jest precedensem w skali europejskiej i powinniśmy być dumni, że dokonali tego nasi dziadowie i pradziadowie.

Kapliczka z dobudowaną w 1925 roku dzwonnicą ocalała podczas bombardowania pociągu ewakuacyjnego w 1939 roku, lecz niestety rok później musiała być rozebrana. W 1942 roku Niemcy rozkazali kapliczkę zburzyć w związku z rozbudową torowiska i budową bocznicy kolejowej. Mieszkańcy Słotwiny i okolic nie mogli pogodzić się z utratą istniejącej ponad 70 lat w lesie słotwińskim kaplicy z wizerunkiem M.B. Częstochowskiej, dla nich Matki Boskiej Słotwińskiej. Parafianie przystąpili zaraz do działania i uzyskali zgodę władz niemieckich na przeniesienie kapliczki w inne miejsce. Wykorzystano tę zgodę w ten sposób, że zamiast kapliczki wybudowano kościółek mieszczący 160 osób. Zaangażowanie mieszkańców Słotwiny, Podlasu, Bagna i Grądów było tak ogromne, że kościół z kompletnym wyposażeniem został ukończony w 1944 roku.

17-go września 1944-go roku Ks. Jakub Stosur – dziekan – proboszcz parafii św. Jakuba, zwrócił się tymi słowami do władz kościelnych:

„Do Najprzewielebniejszej Kurii Diecezjalnej w Tarnowie
Podpisany proboszcz w Brzesku przedkłada (...) następujące sprawozdanie:
Od szeregu dziesiątek lat istniała w Słotwinie murowana kapliczka mszalna – tuż przy torach kolejowych – pod wezwaniem Najśw. Marii Panny – z podobizną obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej w ołtarzu. W czasie obecnej wojny władze kolejowe [niemieckie], przeprowadzając rozbudowę torów kolejowych nakazały kaplicę przenieść względnie usunąć. Mieszkańcy Słotwiny i okolic bardzo przywiązani do Matki Boskiej 'Słotwińskiej' postanowili za wszelką cenę natychmiast w miejsce dotychczasowej – nową ufundować kapliczkę. Z zapałem, a zarazem dyskretnie ­- przy cichym a wydatnym poparciu czynników kolejowych i innych – zabrawszy się do dzieła, dzięki ofiarności ogółu parafian ­- stanęła nowa Kaplica - Kościółek, z kapliczką boczną na ołtarz drugi, z zakrystią­ i z sygnaturką ­ i z chórem.
Obecnie wobec ukończenia pracy – i gotowych już i postawionych ołtarzy, podpisany uprasza Najprzewielebniejszą Kurię o:

  1. udzielenie mu władzy na benedykcję [poświęcenie] Kaplicy,
  2. nadanie przywilejów Kaplicy publicznej, (...)
  3. i pozwolenie na odprawianie Mszy św (...)".


Rok 1944 Skan prośby o zgodę na poświecenie kaplicy na Słotwinie - cz. 1


Rok 1944 Skan prośby o zgodę na poświecenie kaplicy na Słotwinie - cz. 2


Kuria już w następnym dniu odpisała:

"(...) upoważniam niniejszym Waszą Przewielebność do poświęcenia nowego kościółka wybudowanego w Słotwinie pod wezwaniem Matki Boskiej Częstochowskiej (...).
Na mocy dokonanego poświęcenia kościołek ten nabędzie praw kościoła publicznego tzn., że będzie można będzie w nim sprawować sub auctoritate parochi loci Najświętszą Ofiarę Mszy św. oraz wszystkie inne czynności liturgiczne salvo contrario rubricarum praescripto.
Wasza Przewielebność nie omieszka sporządzić w dwóch egzemplarzach pisemnego aktu uroczystego poświęcenia, który podpisze Wasza Przewielebność i zaopatrzy pieczęcią parafialną, kapłani asystujący oraz członkowie komitetu budowy, względnie ci, którzy wybitnie przyczynili się do budowy.
Jeden egzemplarz przechowa Wasza Przewielebność w aktach parafii, drugi prześle do aktów Kurii (...)"


Rok 1944 Zgoda na poświęcenie kościoła na Słotwinie


Mimo bardzo usilnych starań i poszukiwań, nie udało się odnaleźć aktu poświęcenia. Według schematyzmu Diecezji Tarnowskiej poświęcenie naszego kościółka nastąpiło 19 września 1944 roku.


Opracowanie tekstu: Barbara Serwin